Information för volontärer

Helsingfors har som vision att vara världens bäst fungerande stad. Vår verksamhet baserar sig på jämlikhet, jämställdhet, stark gemenskap och verksamhetsmetoder som möjliggör öppet deltagande. Helsingfors är i främsta rum en plats och en gemenskap, inte en byråkratisk maskin.
Helsingfors är för det goda livet.

Definitionen på frivilligverksamhet

Vid Helsingfors stad definierar vi frivilligverksamhet på följande vis:

Frivilligverksamhet är oavlönad verksamhet som görs för individers, miljöns och samfunds väl, av egen fri vilja och motivation. Frivilligverksamhet främjar delaktighet och ett gott liv.

Frivilligverksamhet är också förebyggande, kraftgivande verksamhet, genom vilken vi kan förebygga utslagning och minska ensamhet

Frivilligverksamhet är verksamhet som kompletterar Helsingfors stads tjänster, och som baserar sig på den frivilligas egen vilja, och som ökar

 • Deltagande.
 • Möjligheten att hjälpa och få hjälp.
 • Välmående och glädje.
 • Upplevelsen av att kunna påverka och vara betydelsefull.
 • Jämlikt bemötande av olika Helsingforsbor.
 • Gemenskapsanda och ägarskap över områden och staden.
 • Värnandet av miljön.

Principerna för frivilligverksamhet

 • Frivillig och oavlönad verksamhet.
 • Skillnaden mellan den frivilliga och den anställda.
 • Konfidentialitet och tystnadsplikt.
 • Pålitlighet och förbindande.
 • Jämlikhet och växelverkan.
 • Tolerans och likvärdighet.
 • Deltagande och gemenskapsanda.
 • Meningsfullhet och aktivt deltagande.
 • Rätt till stöd och handledning.
 • Glädje i verksamheten.
 • Förbindande till Helsingfors stads värden, frivilligverksamhetens anvisningar och principer.
 • Respekt för personen och/eller parten som får hjälp genom frivilligverksamheten, och att följa anvisningar

Den frivilligas rättigheter och skyldigheter

Den frivilliga har rätt att själv välja en lämplig uppgift:

 • Förbinda sig under en tid som passar en själv.
 • Vägra en erbjuden uppgift.
 • Övergå till andra uppgifter.

Den frivilliga har rätt att få

 • Orientering och guidning.
 • Stöd och handledning.
 • Information om vem man ska kontakta i problemsituationer.
 • Delta i utbildningar, möten.
 • Respons och ge respons.
 • Försäkringar.
 • Glädje och ork genom verksamheten.

Den frivilliga är skyldig att:

 • Upprätthålla tystnadsplikten.
 • Iaktta Helsingfors stads värden, anvisningar och principer.
 • Vara tolerant och respektera självbestämmanderätten.
 • Hålla det man kommit överens om och lovat göra.
 • Vara frivillig, inte anställd.
 • Inte använda rusmedel.
 • Meddela personalen om brister, vandalism eller andra saker att oroa sig för (t.ex. en klient som behöver hjälp eller vandalism i miljöobjekt m.m.).
 • Meddela ifall hen vill sluta vara frivillig.

Avtal och försäkring

Personer som deltar i frivilligverksamhet arrangerad av Helsingfors stad skriver under ett skriftligt avtal om deltagandet i frivilligverksamheten, och förbinder sig därmed att iaktta anvisningar och regler som frivilligverksamhetens arrangör ger samt att respektera Helsingfors stads värden. Avtalet för frivilligverksamhet innehåll en konfidentialitets- och dataskyddsklausul, som är i kraft även efter att frivilligverksamheten upphört.

Helsingfors stad har försäkrat de frivilliga med en gruppolycksfallsförsäkring, som är i kraft medan frivilligarbetet utförs och under direkta resor till och från dessa uppgifter.

På basen av försäkringen ersätts enbart sådana sjukvårdskostnader som omfattas av den offentliga hälsovården, till exempel hälsocentrals-, polikliniks- och sjukhusavgifter, samt läkemedelskostnader som har att göra med olyckan samt nödvändiga och rimliga resekostnader. Mer information om försäkringen får du vid behov av din kontaktperson för frivilligverksamheten.

Visste du att om du vill kan du få ett intyg över att du deltagit i frivilligverksamhet och/eller utbildning för frivilligverksamhet?